پروسه خرید

Buy Property Istanbul

پروسه خرید


 الف) قانون ترکیه برای خریداران خارجی: 

 مطابق با ماده 35 قانون شماره ثبت زمین 2644، اصلاح شده توسط  قانون شماره 6302، که در 18 ماه مه2012   به اجرا درآمد، قانون متقابلیت برای خارجی ها ی مایل به خرید ملک در ترکیه لغو شد. 


 این مهم است که روشن شود که آیا روابط متقابل بین ترکیه و کشور شما وجود دارد.  در این رابطه  با ارائه کپی پاسپورت خود ، این موضوع روشن خواهد شد. 

 ب) محدودیت های قانونی برای خارجی ها در خرید ملک: 


 مردم با تابعیت خارجی می تواند حداکثر 30 هکتار ملک 
 در ترکیه خرید کنند ، این  حق را می توان با مجوز وزارت امور خارجه به 60 هکتار افزایش داد. 


 خارجی ها نمی توانند در مناطق نظامی و امنیتی ملک خرید یا اجاره کنند. 
 مردم با تابعیت خارجی می توانند در یک منطقه / شهر تا 10٪ از مساحت کل آن منطقه / شهر را خریداری کنند. 
 محدودیت های قانونی در خصوص  وام مسکن برای افراد واقعی و شرکت های تجاری با داشتن شخصیت حقوقی که در کشورهای خارجی تاسیس شده اند اعمال نمیشود. 


 ج) مالکیت توسط شرکت های خارجی: 

 مالکیت اموال توسط شرکت هایی که در ترکیه ثبت شده است 
تحت ماده 35 قانون ثبت زمین قانون شماره  2644میباشد. 

 

 شرکت های بازرگانی خارجی که با توجه به قوانین مربوط به کشورهای اصلی خود تاسیس شده اند می توانند تحت مفاد قوانین خاص ملک خریداری کنند. 


 در خصوص شرکت های تجاری مذکور، محدودیتی در رابطه با وام مسکن وجود ندارد. 
 دیگر شرکت های خارجی (به عنوان مثال موسسات خیریه، انجمن ها، ...) نمی توانید ملک خریداری کنند. 

 د) مالکیت توسط شرکت های با سرمایه خارجی: 


 شرکت با سرمایه خارجی، 

 اگر سرمایه گذاران خارجی، فردی یا جمعی، سهام 50 درصد یا بیشتر را از این شرکت داشته باشند.

 اگر سرمایه گذاران خارجی سهمی از  شرکت نداشته باشند، اما حق نصبو عزل مدیران شرکت را داشته باشند با این شرط که دارای شخصیت حقوقی در ترکیه باشد، می تواند در ترکیه ملک خریداری کند. 

درباره بیش از 80 پروژه مسکونی استانبول بیشتر بدانید

Contact Us!